Design concept by Ilya Gololobov
Motion by Ilya Rutkovskiy